Statut Stowarzyszenia Zainteresowanych Troską o Siebie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie, w skrócie „SZTOS”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie ludzi w troszczeniu się o siebie i o świat,

 2. Wzmacnianie wewnętrznego potencjału poprzez transformację postaw i rozwijanie umiejętności, przedsiębiorczości i innowacyjności,

 3. Tworzenie możliwości rozwoju osobom reprezentującym różne grupy społeczne, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem i osobom z niepełnosprawnością, i wiekowe, w tym dzieciom i młodzieży,

 4. Stworzenie przestrzeni do wymiany myśli oraz dawanie wsparcia potrzebującym,

 5. Ułatwienie dostępu do działań, aktywności kulturalno-edukacyjnych oraz pomoc wyrównująca szanse, zwłaszcza dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

 6. Promowanie bliskości w relacjach międzyludzkich,

 7. Wzrastanie w rodzicielstwie, wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej,

 8. Upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk społecznych, zdrowia i dobrostanu psychicznego,

 9. Promowanie ruchu i świadomej pracy z ciałem,

 10. Tworzenie otwartej i bezpiecznej przestrzeni do realizacji różnego typu form działań społecznych, lokalnych, wspólnotowych, kulturalnych, artystycznych, naukowych, turystyczno-rekreacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych,

 11. Zwiększanie świadomości swojej i innych, w tym świadomości ciała, emocji, myśli, tożsamości i praw obywatelskich,

 12. Inspirowanie i ubarwianie życia, promowanie różnorodności,

 13. Aktywizacja społeczna i zawodowa,

 14. Integracja lokalna, społeczna, narodowa, międzykulturowa, międzypokoleniowa,

 15. Budowanie świadomości problemów społecznych i reagowania na nie,

 16. Profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego,

 17. Popularyzacja ekologicznej i uważnej postawy życiowej,

 18. Organizowanie i promowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej,

 19. Promowanie Polski i upowszechnianie tradycji.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania odpłatne i/lub nieodpłatne pożytku publicznego:

a)     Organizowanie warsztatów, szkoleń, grup wsparcia,

b)     Poradnictwo, konsultacje, terapie indywidualne i grupowe,

c)     Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów,

d)     Organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych,

e)     Organizowanie konkursów i turniejów,

f)      Organizowanie wydarzeń kulturalnych,

g)     Popularyzowanie i prowadzenie badań naukowych,

h)     Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach społecznych i badawczych,

i)      Wykorzystywanie nowoczesnych technologii do realizacji celów stowarzyszenia,

j)      Prowadzenie działalności wydawniczej, audiowizualnej, poligraficznej i graficznej w zakresie celów statutowych,

k)     Organizowanie i przeprowadzanie kampanii społecznych,

l)      Profilaktykę i edukowanie o zdrowiu psychicznym i fizycznym,

m)   Finansowe, rzeczowe, informacyjne, psychologiczne wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej,

n) Współpracę z administracją rządową, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, studenckimi, szkołami wyższymi, samorządami terytorialnymi, młodzieżowymi i studenckimi, muzeami, galeriami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą,

o) Wspieranie organizacyjne, merytoryczne i finansowe innych podmiotów i organizacji pozarządowych, realizujących podobne cele.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie posiada członków:

a.         Zwyczajnych,

b.         Wspierających,

c.         Honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.

2. Zarząd przyjmuje nowych członków uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11

1.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.     Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a.  Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.  Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.  Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.  Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.  Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.  Uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c.  Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.  Regularnego opłacania składek. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić z konieczności uiszczenia składki.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 4. Wykluczenia przez Zarząd:

  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez dwa lata,

  z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

  ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez rok.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a.      Walne Zebranie Członków,

b.     Zarząd,

c.      Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Wyjątkiem jest Zarząd, który uwały musi podjąć jednomyślnie.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków i Członkiń.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków, w formie mailowej lub za pomocą innych komunikatorów, o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, najwcześniej 30 minut po pierwszym terminie, a nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a.  Z własnej inicjatywy,

b. Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c.  Na pisemny, złożony w formie elektronicznej, wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.  Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.  Uchwalanie zmian statutu,

c.  Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d.  Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h.  Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,

i.   Ustalanie składek członkowskich.

 

Zarząd

 

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, pełniących równorzędne funkcje. Na pierwszym spotkaniu Zarząd określa zakres merytoryczny działań poszczególnych członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy Członek Zarządu.

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, jednomyślnie.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a.  Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c.  Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f.  Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. Zwoływanie Walnego Zebrania,

h. Zwalnianie z płacenia składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.   Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d.   Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności, rażących zaniedbań lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia,

f. Wnioskowanie o odwołanie członka Zarządu w razie jego bezczynności, rażących zaniedbań lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia,

g.   Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

h.   Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a.  Wpływy ze składek członkowskich;

b. Wpływy z darowizn, spadków i zapisów;

c.  Wpływy z dotacji;

d. Wpływy z działalności statutowej;

e.  Ofiarności publiczne;

f.  Dochody z majątku Stowarzyszenia;

g. Dochody z działalności gospodarczej;

h. Inne źródła.

 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy minimum dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu  02.11.2021 r.