Statut Stowarzyszenia Zainteresowanych Troską o Siebie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie, w skrócie „SZTOS”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników (w tym Członków Stowarzyszenia i Zarządu) oraz powoływać biura.

 Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 § 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie ludzi w doskonaleniu i samorealizacji, a także promowanie holistycznego i zrównoważonego fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia i w różnych obszarach, w tym poprzez realizację następujących celów:

1)       wspieranie i upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania,

2)      ochronę i promocję zdrowia, w tym przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych jak również zwiększanie dostępności do specjalistycznych terapii i oddziaływań terapeutycznych,

3)      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu;

4)     wspieranie i upowszechnienie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

5)      wspieranie rodziny,

6)      wspieranie podopiecznych z pieczy zastępczej,

7)      wspieranie i upowszechnianie dobroczynności,

8)     przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju przemocy, w tym fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej,

9)     przeciwdziałanie dyskryminacji i nierówności we wszystkich dziedzinach życia społecznego,

10)  przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, w tym od alkoholu i innych środków odurzających i uzależniających,

11)     wspieranie i upowszechnianie integracji i reintegracji społeczno-zawodowej,

12)   wspieranie i upowszechnienie innowacji w kształtowaniu polityki społecznej w Polsce i za granicą,

13)   zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości osób zagrożonych wykluczeniem i osób ze szczególnymi potrzebami i ich rodzin,

14)  kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec osób zagrożonych wykluczeniem i osób ze szczególnymi potrzebami i ich rodzin,

15)   promowanie aktywności społecznej,

16)   promowanie mobilności międzynarodowej i wymiany międzykulturowej środowisk,

17)   budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego,

18)   wspomaganie i upowszechnianie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

19)   upowszechnianie i wspieranie zaangażowania w życie lokalnej społeczności różnych grup społecznych i środowisk,

20) wspieranie i upowszechnianie integracji międzypokoleniowej,

21)   wspieranie i upowszechnianie integracji międzykulturowej, tworzenia więzi międzyludzkich, w tym kształtowanie postaw otwartych na świat, promowanie wielokulturowości i tolerancji,

22)  wspieranie i upowszechnianie przedsiębiorczości,

23)  wspieranie i upowszechnianie społecznie odpowiedzialnego biznesu,

24) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

25)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

26) wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

27) wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

28) wspieranie i upowszechnianie wolontariatu,

29) wspieranie i upowszechnianie rewitalizacji.

 


 

§ 8

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego w następującym zakresie:     

1)       organizowanie warsztatów, szkoleń, grup wsparcia,

2)      poradnictwo, konsultacje, terapie indywidualne i grupowe,

3)      organizowanie konferencji, seminariów, wykładów,

4)     organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych,

5)      organizowanie konkursów i turniejów,

6)     organizowanie wydarzeń kulturalnych,

7)      popularyzowanie i prowadzenie badań naukowych,

8)     uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach społecznych i badawczych,

9)     wykorzystywanie nowoczesnych technologii do realizacji celów stowarzyszenia,

10)  prowadzenie działalności wydawniczej, audiowizualnej, poligraficznej i graficznej w zakresie celów statutowych,

11)     organizowanie i przeprowadzanie kampanii społecznych,

12)   profilaktykę i edukowanie o zdrowiu psychicznym i fizycznym,

13)   finansowe, rzeczowe, informacyjne, psychologiczne wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej,

14)  współpracę z administracją rządową, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, studenckimi, szkołami wyższymi, samorządami terytorialnymi, młodzieżowymi i studenckimi, muzeami, galeriami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą,

15)   wspieranie organizacyjne, merytoryczne i finansowe innych podmiotów i organizacji pozarządowych, realizujących podobne cele,

16)   podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1.        Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.       Stowarzyszenie posiada członków:

1)       Zwyczajnych,

2)      wspierających,

3)      honorowych.

§ 10

1.        Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która odbędzie co najmniej 3 miesięczny wolontariat, złoży pisemną deklarację i otrzyma rekomendację co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

2.       Zarząd przyjmuje nowych członków uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 11

1.        Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.       Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

§ 12

1.          Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.         Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2)      uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

3)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4)     regularnego opłacania składek. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić z konieczności uiszczenia składki.

§ 15

1.        Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.       Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.       Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

1.        Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)       dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi,

2)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)     wykluczenia przez Zarząd:

a)      z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez dwa lata,

b)     z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez rok.

2.       Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1)       Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 18

Władze Stowarzyszenia, o których mowa w §17 pkt 2 i 3 wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. W razie, gdy skład tych władz ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Wyjątkiem jest Zarząd, który uchwały musi podjąć jednomyślnie.

§ 20

Posiedzenia Władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej, online bądź hybrydowo.

 

§ 21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 22

1.        Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków i Członkiń.

2.       Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.       Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków, w formie mailowej lub za pomocą innych komunikatorów, o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, najwcześniej 30 minut po pierwszym terminie, a nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)       własnej inicjatywy,

2)      na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny, złożony w formie elektronicznej, wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.       Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.    

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)      uchwalanie zmian statutu,

3)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia lub każdego z członków tych władz z osobna,

4)     udzielanie absolutorium Członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8)     podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,

9)     ustalanie składek członkowskich,

10)  podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

 


 

Zarząd

§ 24

1.    Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.    Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, pełniących równorzędne funkcje.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd określa zakres merytoryczny działań poszczególnych członków Zarządu.

3.    Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu.

5.    Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, jednomyślnie.

 

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

1)       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6)     przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7)      zwoływanie Walnego Zebrania,

8)     zwolnienie z płacenia składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1.        Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3.       Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)       kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,

3)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

4)     wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Członkom      Zarządu,

5)      wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie jego bezczynności, rażących zaniedbań lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia,

6)     wnioskowanie o odwołanie członka Zarządu w razie jego bezczynności, rażących zaniedbań lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia,

7)      wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

8)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 28

1.        Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1)       wpływy ze składek członkowskich,

2)      wpływy z darowizn, spadków i zapisów,

3)      wpływy z dotacji,

4)     wpływy z działalności statutowej,

5)      wpływy z ofiarności publicznej,

6)     dochody z majątku Stowarzyszenia,

7)      dochody z działalności gospodarczej,

8)     inne źródła.

2.       Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.       Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 29

1.        Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagany jest podpisy jednego członka Zarządu.

2.       W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 2.06.2023   r.