Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony www znajdującej się pod adresem sztos.org, zwanej dalej „Stroną”. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest: Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie, ul. Wyszyńskiego 37/49, 94-047 Łódź, KRS: 0000938643, NIP: 7272854783, Regon: 520677668 zwana dalej „Stowarzyszeniem”

 1. Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania
 • Wszelkie gromadzone dane są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania Stroną i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
 • Podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane są dane użytkowników, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą Stronę. Wykorzystywane są one do tworzenia statystyk odwiedzin Strony oraz diagnozowania problemów technicznych, co ułatwia sprawnie administrowanie stroną.
 • Informacje w logach nie umożliwiają personalnej identyfikacji i łączą tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają nasze strony. Serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na Stronie, a także adresu serwera, z którego dana osoba wchodzi na Stronę. Może także zapisywać informacje (anonimowo) o ruchach, które użytkownicy wykonują na Stronie. Te informacje służą do poprawy jakości Strony i oceny statystyk, takich jak pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na Stronie, a także do oceny popularności różnych działów.
 • Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na Stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką działalności Stowarzyszenia i tym samym – realizować cele statutowe Stowarzyszenia oraz dbać o merytoryczną zawartość Strony. W przypadku działań prowadzonych przez Stowarzyszenie, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danego wydarzenia. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia.
 • Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
  -Rozliczalności;
  -Przejrzystości;
  -Prawidłowości;
  -Rzetelności;
  -Integralności;
  -Poufności.
 • Nie są zbierane informacji, które pozwolą na identyfikację użytkowników, chyba, że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez Stronę poprzez wzięcie udziału w rekrutacji do projektu. Jeśli Użytkownik zdecydował się udostępnić te informacje, zapewniona jest ich pełną poufność.
 • Danych użytkowników nie są udostępniane zewnętrznym organizacją w innym celu, niż związany z realizowanymi przez Stowarzyszenie projektami i tylko wówczas, gdy zapewniają przeprzęganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (min. operatorzy systemu obsługujący pocztę email Administratora – Kanada i USA). Przetwarzając dane osobowe może wystąpić konieczność użytkowania z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics, Google Analytics, Google Search console, Google ADS, co może wiązać się z przekazaniem danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.
 • Podczas podawania swoich danych osobowych na Stronie Użytkownik zawsze będzie mógł zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której szczegółowo poinformowano go o zasadach przetwarzania jego danych osobowych.
 • Do zbieranych danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Żadne ze zgromadzonych danych nie są udostępniane innym podmiotom, chyba, że z takim żądaniem zwrócą się uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów.
 • Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Informacje o Newsletterze
 • Dane osobowe, które są zbierane od Użytkownika, gdy chce zamówić usługę Newslettera to: jego imię i adres e-mail.
 • Informacje o działaniach Stowarzyszenia można również otrzymywać drogą mailową, jeżeli została zamówiona usługę Newslettera. Zawsze można zrezygnować z otrzymywania tych informacji – pod każdym newsletterem znajduje się link do zrezygnowania z otrzymywania kolejnej korespondencji.
 • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Stowarzyszenie na podany przez Użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące pojawiających się nowych artykułów oraz powiadomień o działaniach społecznych i odpłatnych realizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 • Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • Stowarzyszenie  ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. W takim wypadku Stowarzyszenie może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.
 • Stowarzyszenie ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 • Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo.
 • Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów Newslettera, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 • Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO: realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci umożliwienia przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat działalności Administratora i istotnych wydarzeń, tym po uprzednio wyrażonej, w myśl art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Użytkownika zgodzie.
 1. Informacja o profilowaniu

Podczas realizowania działań marketingowych, administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Stowarzyszenie korzysta z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających Strony oraz systemów pozwalających na ustalenie, którymi częściami Strony Użytkownik w największym stopniu jest zainteresowany. W ramach tych czynności administrator stara nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Plików Cookies (EU), znajdującej się na Stronie.

 1. Zakres Polityki prywatności strony
 • Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie sztos.org. Stowarzyszenie nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się na Stronie.
 • Użytkownik mam prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych prawem. Cofnąć zgodę można w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
 • Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: sztos.org, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
 1. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@sztos.org